28/04/2014 | 2

28/4/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long