28/02/2014 | 1

28/2/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long