28/08/2015 | 0

28/08/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long