27/08/2014 | 1

27/8/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long