27/06/2014 | 0

27/6/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long