27/11/2014 | 0

27/11/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long