27/10/2014 | 2

27/10/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long