27/04/2015 | 2

27/04/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long