27/02/2015 | 1

27/022015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long