27/01/2015 | 1

27/01/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long