26/11/2014 | 2

26/11/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long