26/01/2015 | 1

26/01/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long