25/09/2014 | 0

25/9/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long