25/08/2014 | 2

25/8/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long