25/06/2014 | 1

25/6/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long