25/06/2015 | 4

25/06/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long