02/04/2014 | 3

2/4/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long