Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 23/7/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

23/7/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

https://www.youtube.com/watch?v=3q7KqKchXtU&list=PLu4zcWA5VP42OR5mOSuPzxsSG0FL9abLm&index=1