23/07/2014 | 1

23/7/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long