23/10/2015 | 0

23/10/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long