23/09/2015 | 0

23/09/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long