22/09/2014 | 1

22/9/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long