22/08/2014 | 3

22/8/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long