22/04/2014 | 1

22/4/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long