22/12/2014 | 0

22/12/2104 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long