22/10/2015 | 0

22/10/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long