22/09/2015 | 2

22/09/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long