22/05/2015 | 0

22/05/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long