21/05/2014 | 2

21/5/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long