21/04/2014 | 1

21/4/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long