21/12/15 – PHÓNG SỰ VIỆT NAM: Người dân Việt với 62 năm chịu kiếp dân oan

Ngày 22/12/2015 là sinh nhật lên 2 của một nhóm xã hội dân sự tại miền Nam có tên “Phong Trào Liên Đới Dân Oan Việt Nam”. Nếu tính từ chương trình cải cách ruộng đất ở miền Bắc vào năm 1953, thì người dân Việt đã chịu kiếp dân oan 62 năm trường. Năm 1954, để lại oán hận chốn quê nhà, dòng di cư xuôi về Nam để đến tháng 4/1975, cùng người miền Nam, tất cả lại chịu tiếp thêm lần oan nghiệt khi nhà cầm quyền cộng sản lại nhân danh cải tạo tư sản để tịch thu đất đai của người dân, của nhà thờ, của chùa chiền…