21/10/2014 | 1

21/10/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long