21/05/2015 | 1

21/05/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long