21/01/2015 | 5

21/01/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long