20/08/2014 | 1

20/8/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long