20/05/2014 | 0

20/5/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long