20/03/2014 | 1

20/3/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long