Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận Tin Úc Châu 20/2/14 – TIN ÚC CHÂU: Phỏng vấn đặc biệt về phiên phúc thẩm Ls Lê Quốc Quân

20/2/14 – TIN ÚC CHÂU: Phỏng vấn đặc biệt về phiên phúc thẩm Ls Lê Quốc Quân

http://www.youtube.com/watch?v=hPtyyl7_oGI