Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 20/2/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

20/2/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

http://www.youtube.com/watch?v=e69zNlgXKM0