Home Chương Trình SBTN Giải Trí - Đời Sống The Victoria Tố Uyên Show 20/10/2014 – Điểm tin đầu tuần với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên