20/10/2014 – Điểm tin đầu tuần với Đỗ Dzũng & Victoria Tố Uyên