20/10/2015 | 1

20/10/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long