26/07/2022 | 65

2 tờ báo từng ủng hộ Trump lên tiếng phản đối Trump tái tranh cử