19/09/2014 | 2

19/8/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long