Home Chương Trình SBTN Tin Tức - Bình Luận SBTN Morning 19/5/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

19/5/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long

https://www.youtube.com/watch?v=JjsJ00vZ0jk