19/03/2014 | 2

19/3/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long