19/06/2015 | 0

19/06/15 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long