18/09/2014 | 3

18/9/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long