18/04/2014 | 0

18/4/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long