01/08/2014 | 0

1/8/14 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long