18/02/2015 | 1

18/02/2015 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long