17/12/2014 | 1

17/12/2014 – SBTN MORNING với Đỗ Dzũng & Mai Phi Long